Expertise & Services

Zodra er sprake is van een grensoverschrijdend element in een arbeidsrelatie zal beoordeeld moeten worden wat de impact hiervan is.  

Voorbeelden van grensoverschrijdende elementen zijn:

 • Werving vanuit het buitenland
 • Een verhuizing naar het buitenland
 • Een woonplaats in het buitenland
 • Een nationaliteit van een ander land
 • Thuiswerken vanuit een buitenlandse woonplaats
 • Structureel vanuit het buitenland werken
 • Tijdelijk vanuit het buitenland werken
 • Een uitzending naar het buitenland
 • Nevenwerkzaamheden of een tweede baan in het buitenland

Belangrijk is ook dat dit tijdig gesignaleerd wordt (liefst voordat het feit zich voordoet). Een latere signalering leidt al snel tot problemen. Het herstellen van dit soort problemen kost vaak veel geld en capaciteit. 

Voorbeelden van de mogelijke gevolgen van te late signalering:

 • Een werknemer komt niet meer in aanmerking voor de 30%-regeling
 • Een werknemer verliest het recht op de 30%-regeling
 • Er blijkt een buitenlands heffingsrecht voor de (loon)belasting te bestaan waardoor de werknemer netto veel minder overhoudt
 • Er worden boetes opgelegd door de arbeidsinspectie vanwege overtreding van de WagwEU
 • Een medewerker blijkt niet verzekerd te zijn en moet medische kosten terugbetalen
 • Een medewerker blijkt geen recht te hebben op een arbeidsongeschiktheids- of werkeloosheidsuitkering
 • De werkgever blijkt in het buitenland werkgeverspremies te moeten afdragen
 • De loonkosten blijken plots 25% hoger uit te vallen dan gecalculeerd
 • Het Nederlandse ontslagrecht blijkt ineens niet van toepassing te zijn

Doel van SOFI-expertise is in de eerste plaats het ontwikkelen van kennis waardoor grenoverschrijdende aspecten tijdig gesignaleerd. Aanvullend daarop bieden we services die zoveel mogelijk de deelnemers ontzorgen bij de uitvoering van tijdrovende, risicovolle en complexe processen rondom ingekomen of in het buitenland werkende medewerkers.

 

Expertise Center

Kennisontwikkeling en borging:

Toegang tot onze kennisdatabase op ‘sofi-expertise.topdesk.net’ met een bron aan actuele informatie op het gebied van grensoverschrijdend werken, frequently asked questions en allerlei op onze doelgroep toegespitste naslagwerken.

Maandelijkse nieuwsbrief met actualiteiten rondom grensoverschrijdende werken toegespitst op de sector O&O.

De mogelijkheid om te sparren met een SOFI-expertise adviseur over grensoverschrijdende arbeid of deel te nemen aan verschillende overlegplatvormen van collega-specialisten van andere deelnemers

Door als organisatie deel te nemen kun je altijd terugvallen op de beschikbare kennis van ons netwerk. Bovendien borg je daarmee de kennis van je interne specialisten.

Training & Development:

Jaarlijks bieden we een pallet aan opleidingen en trainingen op het gebied van:

 • 30%-regeling
 • Extraterritoriale kosten
 • Beloningen in internationaal perspectief
 • Faciliteren van kennisgroepen op de deelgebieden fiscaal, sociale zekerheid, arbeidsrecht
 • Internationale sociale zekerheid
 • Belastingen internationaal
 • Internationaal arbeidsrecht en de EU-detacherings- en handhavingsrichtlijn
 • Ziekte, arbeidsongeschiktheid, ontslag en werkloosheid ‘over de grens’

Onze Services en Advies

30%-servicecenter

Snelle, correcte en deskundige afhandeling van aanvragen voor de 30%-regeling. Met een team van 12 behandelaars verwerken we jaarlijks meer dan 90% van alle 30%-regeling aanvragen van expats die bij universiteiten worden tewerkgesteld. Hierdoor beschikken we over een enorme schat aan niche-kennis en ervaring op het gebied van verzoeken voor toepassing van de regeling bij onderwijs of onderzoek personeel en de daarop van toepassing zijnde uitzonderingen.

Helpdesk

Naast dat SOFI-expertise haar activiteiten richt op het (verder) ontwikkelen van de kennis van haar deelnemers heeft SOFI-expertise een team dat de werkgever kan helpen bij het vaststellen van de toepasselijke wetgeving. Ook kunnen we de deelnemer helpen bij het verkrijgen van een standpunt van belastingdienst over het heffingsrecht (premies en belasting). Indien van toepassing kunnen we de werkgever op weg helpen naar een partij die ondersteunt in de werkgeversverplichtingen in een ander land.

Onze helpdesk heeft ook specialisten die adviseren op het gebied van het toepasselijke arbeidsrecht (waaronder Posted Workers directive), immigratiebepalingen en de effecten van grensoverschrijdend werken op sociale verzekeringen en pensioenen (WW, BWNU, ZANU, ABP).